POIK Skarżysko-Kamienna

Grupy wsparcia

Email Drukuj PDF

Grupy wsparcia:
W O?rodku Interwencji Kryzysowej funkcjonuj?:
Grupa samopomocowo -  psychoedukacyjna dla kobiet doznaj?cych przemocy w rodzinie, - osoby ch?tne zapraszamy do kontaktu indywidualnego telefonicznie lub osobi?cie.
Grupa edukacyjno – wychowawcza realizuj?ca Program przeciw wykluczeniu spo?ecznemu dla m?odzie?y posiadaj?cej nadzór kuratora lub sprawiaj?cej problemy wychowawcze (grupa treningowa – TZA) - osoby ch?tne zapraszamy do kontaktu indywidualnego telefonicznie lub osobi?cie.
Grupa realizuj?ca Program korekcyjno - edukacyjny do pracy ze sprawc? przemocy domowej na podstawie programu Duluth, ukierunkowana na zmian? zachowa?  - osoby ch?tne zapraszamy do kontaktu indywidualnego telefonicznie lub osobi?cie.


Opis oddzia?ywania:
-Sesje indywidualne;
-Sesje grupowe;
-Psychoedukacja  indywidualna nakierowana na zatrzymanie zjawiska przemocy;
-Praca nad zmian? postaw;
-Program wg za?o?e? „Educations Groups For Men Who Batter – The Duluth Model”.
-Program wg za?o?e? Goldstein A.”Agression Replacement Training”

Gotowo?? przyjmowania do programu:
- stale

Charakter dzia?a?:
-wyk?ady;
-warsztaty;
-?wiczenia;
-treningi edukacyjne;
-dyskusje grupowe;

Odp?atno??:
- wszystkie us?ugi w POIK ?wiadczone s? bezp?atnie

 
You are here: